Υποδείγματα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

 
Έντυπα για το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
 
Δικαιολογητικά για Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας
 
 
Γενική Αίτηση προς ΓΛΚ
 
 
ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ 


Σε περίπτωση καταβολής ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ  στρατιωτικού εν αποστρατεία  απαιτούνται :

 

 α. Αίτηση  προς πλησιέστερη Πολεμικη Μονάδα 
 β. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου(πρωτότυπη η επικυρωμένο φ/α)
 γ. Πιστοποιητικό Σύνταξης  από ΓΛΚ(πρωτότυπο)
 δ. Τιμολόγιο Γραφείου Κηδειών(πρωτότυπο) .
 ε. Βεβαίωση  κατάθεσης Βιβλιαρίου υγείας από οικεία  Περιφέρεια του εκλιπόντος (πρωτότυπη)
 στ.  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης πλησιέστερων συγγενών από οικείο Δήμο (επικυρωμένο φ/α) 

ζ. Αντίγραφο ΙΒΑΝ