ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενημερωτική Επιστολή Δικηγορικού Γραφείου Κου Γεωργακάκηγια δικαστική διεκδίκηση της παρακράτησης υπέρ Μετοχικού Ταμείου ΑεροπορίαςΓνωρίζεται ότι από το παράρτημα παραλήφθηκε από δικηγορικό γραφείο η παρακάτω επιστολή.

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΤ’  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΜΕ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ
Όπως είναι ευρέως γνωστό τα Ελληνικά Δικαστήρια, και ιδίως τα ανώτατα, με πολλές αποφάσεις των έχουν κρίνει ως αντισυνταγματικές αρκετές μειώσεις των συντάξεων που επήλθαν σε εφαρμογή μνημονιακών νόμων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ο Ν. 4093/2012, ο οποίος προέβλεπε την παρακράτηση ανάλογου ποσοστού  επί του αθροίσματος  της μηνιαίας σύνταξης και των κατά μήνα μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών του οικείου Ταμείου.
Με δεδομένο ότι οι παρακρατήσεις που επήλθαν με τον Ν. 4093/2012 έχουν κριθεί κατά τα ανωτέρω αντισυνταγματικές, συνάγεται αναλογικά ότι  ισχύει το ίδιο  και για τα ποσοστά των κρατήσεων που αντιστοιχούν στα Μετοχικά Ταμεία και  έχουν  διατεθεί υπέρ αυτών.
Η αγωγή που θα ασκηθεί για την διεκδίκηση των ποσών που έχουν κρατηθεί από το ΜΤΑ από 1/1/2013 μέχρι και σήμερα  θα είναι ομαδική (50 ατόμων) και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθεί  ανάλογος αριθμός ενδιαφερομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος για τα έξοδα της αγωγής που θα καλύπτει τις δίκες στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και στο Εφετείο, ανέρχεται στο ποσό των 30,00 ευρώ. Η δικηγορική αμοιβή ορίζεται στο 2% επί του καθαρού ποσού που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος.
Επειδή το ΜΤΑ έχει απαντήσει αρνητικά σε αιτήσεις συναδέλφων η παραγραφή των διεκδικούμενων ποσών αρχίζει από τότε που λήφθηκε η απάντηση και έτσι οι κατάθεση αγωγών θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ταχύτερη διότι ήδη αρχίζουν να παραγράφονται οι πρώτοι μήνες του 2013.
Τα έγγραφα που θα απαιτηθούν για την αγωγή κατά του Μετοχικού Ταμείου  Αεροπορίας είναι τα εξής:
1)      Πίνακας Στοιχείων Ενάγοντος και υπολογισμού των κρατήσεων υπέρ Μετοχικού Ταμείου.
2)      Εξουσιοδότηση με θεώρηση της υπογραφής από το ΚΕΠ κλπ
3)      Σύμβαση Δίκης με θεώρηση της υπογραφής από το ΚΕΠ κλπ
4)      Αναλυτικά Φύλλα Ενημέρωσης  από 1/1/2013 μέχρι 31/1/2019 του Μετοχικού Ταμείου                                                                 Με εκτίμηση
                                                             Αθανάσιος Γεωργακάκης
                                                                     Δικηγόρος
ΕΝΤΥΠΑ
Α.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Ο υπογεγραμμένος …………………………………………………………… του…………………………………συν/χος στρατιωτικός του ……………………, κάτοικος………………………………………, οδός…………………………………,  αριθμός……………          Α.Δ.Τ………………../…………………./……………………, ΑΦΜ ……………………  Δ.Ο.Υ. …………………….., διορίζω γενικό και ειδικό πληρεξούσιο και αντιπρόσωπό μου τον Δικηγόρο Λάρισας κ. Αθανάσιο Κων/νου Γεωργακάκη  (Α.Μ. 1374 Δ.Σ. Λάρισας), κάτοικο Λάρισας (οδός Φρίξου αρ.11, τηλ. 2410-250921), στον οποίο παρέχω την ειδική εντολή, πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, όπως δυνάμει του παρόντος, ενεργώντας για λογαριασμό μου να ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, προκειμένου να μου επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του Ν. 4093/2012 και  περαιτέρω να παραστεί και αντιπροσωπεύσει εμένα ενώπιον του ιδίου Δικαστηρίου, οποτεδήποτε ήθελε δικαστεί η υπόθεση μου αυτή  προκειμένου να υποστηρίξει αγωγή μου. Ωσαύτως να ασκήσει έφεση κατά της τυχόν απορριπτικής απόφασης  και να υποστηρίξει αυτή ενώπιον του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, να εξουσιοδοτεί άλλον κατά την κρίση του Δικηγόρο και γενικά  να ενεργήσει  κάθε νόμιμο και επιτρεπόμενο μέσο για την περαίωση της προκείμενης εντολής. Δηλώνω τέλος ότι εγκρίνω και αναγνωρίζω όλες τις παραπάνω πράξεις και ενέργειες του πληρεξουσίου μου ως νόμιμες, έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες σαν να έγιναν από εμένα τον ίδιο ακόμα και όσες σχετικές δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν, αλλά είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των άνω εντολών.
 
                                                                   ……………………. 2019

   Βεβαιώνεται το Γνήσιο                                  Ο  εξουσιοδοτώ
      της υπογραφής
Β.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ Ν. 4093/2012 ΑΠΟ ΤΟ ΜΤΑ.

Όνομα:
Επίθετο:
Πατρώνυμο:
Αριθμός Φακέλου Μ. Ταμείου:
Α.Φορολ. Μητρώου:
ΑΜΚΑ:
Έτος και Μήνας Αποστρατείας:
Διεύθυνση κατοικίας:
Τηλέφωνο Κινητό:
Τηλέφωνο Σταθερό:
Τηλέφωνο WIND:
e.mail :
 


Υπολογισμός Κρατήσεων Ν. 4093/2012
   Από  …………………… μέχρι  28-2-2019 ήτοι ………. μήνες
  Σύνολο παρακρατηθέντων ποσών  ……………… μήνες Χ ……….. €= …………….. €


ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ -ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ Ν 4093/2012 από Μ.Τ Α.

Ο υπογεγραμμένος …………………………………………………… του ……………………………………………. κάτοικος ……………………, οδός …………………………………, αριθμός………………… αναθέτω  στον Δικηγόρο Λάρισας κ. Αθανάσιο Γεωργακάκη  του Κωνσταντίνου (ΑΜ/Δ.Σ.Λ. 1374) να ασκήσει αγωγή ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου, προκειμένου να μου επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας που πραγματοποιήθηκαν δυνάμει του Ν. 4093/2012
Ήδη προκειμένου να καλυφθούν τα βασικά έξοδα της δίκης θα καταβάλω το ποσό των 30,00 ευρώ. Δικηγορική αμοιβή η οποία θα καταβληθεί μετά την δικαίωσή μου σύμφωνα με τα παραπάνω, μόνο με την έκδοση οριστικής και τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως, συμφωνείται ρητά  το ποσοστό του  δύο τοις εκατό (2%) επί του καθαρού ποσού που θα λάβω από το Δημόσιο. Αυτή θα καταβληθεί με την επίδοση από τον δικηγόρο, του αντιγράφου της απόφασης και ενός μνημονίου με οδηγίες και ενέργειες που απαιτούνται για τη λήψη του παραπάνω ποσού από το Δημόσιο. Σε  περίπτωση  τμηματικής εισπράξεως η οφειλόμενη αμοιβή θα καταβληθεί όπως παραπάνω. Σε περίπτωση που επιδικασθεί μικτό ποσό τότε η δικηγορική αμοιβή ορίζεται στο ίδιο ποσοστό εφαρμοζόμενο σε ποσό που θα προκύψει από το μικτό μειούμενο κατά 35%. Σε περίπτωση αποτυχίας της άνω δίκης, ουδεμία αμοιβή οφείλω να καταβάλλω στον παραπάνω  δικηγόρο.

                                                                                  …….……………… 2019

   Βεβαιώνεται το Γνήσιο                 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια