ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κατάσταση Υποψηφίων ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Έτους 2019-2020 με Ελλείποντα – Ελλιπή Δικαιολογητικά


Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαγωνισμού θέματος από τις αρμόδιες προς τούτο επιτροπές, ανακοινώνει κατάσταση υποψηφίων κατά Α/Α Αίτησης, τα δικαιολογητικά των οποίων παρουσιάζουν ελλείψεις ή τυπικές παραλείψεις.
Οι εν λόγω υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη ΔΑΕ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: b1_com.dae@haf.gr), τα ελλείποντα – ελλιπή δικαιολογητικά, έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 και ώρα 24:00.
Σε περιπτώσεις παράλειψης ή λανθασμένης συμπλήρωσης κάποιου από τα πεδία της αίτησης, θα υποβάλλεται από τους υποψήφιους υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφονται τα ορθά στοιχεία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται – υπογράφονται και θεωρούνται για το γνήσιο της/των υπογραφής/-ών. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ανήλικος θα υποβάλλονται δύο (2) υπεύθυνες δηλώσεις μία από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή επιτροπεία και μία από τον ίδιο.
Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 210-8192132 – 2133-2134-2135, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:30 – 15:00).

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια