ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαμόρφωση Συντάξεων - Αναδρομικά

Κοι Συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε το παραακάτω  κείμενο της ΕΑΑΑ  που αφορά διευκρινήσεις για την διαμόρφωση των συντάξεων

  1. "Σε συνέχεια περιληπτικής ενημέρωσης για το αντικείμενο του θέματος, στο προηγούμενο φύλλο της ΗτΑ, κατόπιν και τηλεφωνικών επαφών σας, για περαιτέρω διευκρινήσεις επί του θέματος, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας δώσουμε περαιτέρω διευκρινήσεις, ως κατωτέρω, για τον τρόπο του προσδιορισμού του ύψους του πληρωτέου ποσού (περίπου), των αναδρομικών που δικαιούμαστε από 1/8/2012-31/12/2018 (75 μήνες). Διευκρινίζουμε, ότι σε όσους από 1/9/2017 έχει εφαρμοσθεί το άρθρο 13 του Ν.4387/2016, που ισχύει έως 31/12/2018, με το οποίο θεσπίστηκε το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης [2.000€(ονομαστικό ποσό)] δικαιούνται αναδρομικά από 1/8/2012 έως 30/9/2017(62 μήνες).
  2. Για διευκόλυνσή μας, λάβαμε υπόψη μας τα Ενημερωτικά Σημειώματα (π.χ. ενός συναδέλφου) του ΕΦΚΑ (Γ.Λ.Κ.), της Σύνταξης μηνών Ιουλίου 2012 και Οκτωβρίου 2018 στα οποία αναγράφονται η Βασική Σύνταξη, οι μειώσεις των Ν.4024/2011,4051/2012,4093/2012 και η κράτηση Ε.Α.Σ., απαραίτητα στοιχεία κάνοντας και διαχωρισμό του χρονικού διαστήματος των 75 μηνών, καθόσον η μείωση του Ν.4093/2012 άρχισε από 1/1/2013 και η κράτηση υπέρ Υγ. Περίθαλψης ήταν 3,25% από 1/8/2012, 4% από 1/1/2013 και 6% από 1/1/2016, έχουμε τα ακόλουθα:

α. Από 1/8/2012-31/12/2012 (5 μήνες) με:

Βασική Σύνταξη (Ιουλ.2012) 2259,00 €    (Οκτ. 2018) 2123,10 €

Μείωση Ν.4024/2011          -180,17€                            – 154,90€

Μείωση Ν.4051/2012          -74,48€                                 – 62,35€

Κράτηση Ε.Α.Σ                     -158,13€                            – 148,62€

Υπόλοιπο                              1846,22€                           – 1757,23€ =88,99€ 88,99 * 5 = 444,95 – 14,46 (Υγ.Περίθ.3,25%) = 430,49€ ποσό προ Φ.Ε.

            β. Από 1/1/2013-31/12/2015 (36 μήνες) με:

Βασική Σύνταξη                    2259,00 €                         2123,10 €

Μείωση Ν.4024/2011          -180,17€                            – 154,90€

Μείωση Ν.4051/2012           -74,48€                             -62,35€

Μείωση Ν.4093/2012          -276,93€                            – 229,81€

Κράτηση Ε.Α.Σ                     -158,13€                            – 148,62€

Υπόλοιπο                              1569,29€                           – 1527,42€ =41,87€ 41,87 * 36 = 1507,32 – 60,29 (Υγ.Περίθ.4%) = 1447,03€ ποσό προ Φ.Ε.

 

Σημειώσεις:

  • Τα ποσά των μειώσεων των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και της κράτησης ΕΑΣ του Ιουλίου του 2012 παραμένουν τα ίδια.

  • Από 1/1/2013 για τον προσδιορισμό του ποσού της 3ης μείωσης λαμβάνονται υπόψη, οι διατάξεις του άρθρο 1, παρ. Β, υποπαρ. Β3, του Ν.4093/2012.

  • Όπως είναι γνωστό σε όσους το ποσό της βασικής σύνταξης Οκτωβρίου 2018 είναι κάτω των 1.400€ δε γίνεται κράτηση ΕΑΣ πλην όμως με τη χορήγηση του υπόλοιπου 50% ίσως το ποσό υπερβεί τα 1.400€, οπότε θα τους γίνει κράτηση ΕΑΣ κατά 3% επί του ποσού της βασικής σύνταξης Ιουλίου 2012 με ανάλογη μείωση των αναδρομικών πλην όμως το ποσό της βασικής σύνταξης μετά την κράτηση της ΕΑΣ δε μπορεί να είναι μικρότερο των 1.400€.

  • Να επισημάνουμε, ότι υπάρχει πιθανότητα μερικοί με τη λήψη του υπόλοιπου 50% να υπαχθούν στο άρθρο 13 του Ν.4387/2016 ‘Ανώτατο Όριο Καταβολής της Σύνταξης’, οπότε θα επηρεάσει τα αναδρομικά τους και τους μήνες.

            γ. Από 1/1/2016-31/10/2018 (34 μήνες) με:

ποσό 41,87 (το ίδιο με το προηγούμενο) * 34 =1423,58 – 85,41(Υγ.Περίθ.6%) =1337,17€ ποσό προ Φ.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω το ποσό που δικαιούται  από 1/8/2012-31/10/2018 ανέρχεται στο ποσό προ Φ.Ε. των 3214,69€ (430,49€+1447,03€+1337,17€) και το πληρωτέο ποσό ανέρχεται στα 2571,75€ (3214,69-642,94, Φ.Ε. 20%).

Όσοι έχουν αποστρατευτεί μετά την 1/8/2012 δικαιούνται και αναδρομικά από το εφάπαξ τα οποία θα τους χορηγηθούν από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Πέραν των ανωτέρω μειώσεων δεν ελήφθησαν υπόψη:

α.  Η επιπλέον κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης

β. Ο επιπλέον τυχόν Φ.Ε., που θα προκύψει κατά την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη 2012,2013,2014,2015,2016,2017 και 2018.

γ.  Η επιπλέον τυχόν αύξηση της κράτησης στο μέρισμα του Ν.4093/2012 που θα προκύψει  κατά περίπτωση από 1/1/2013- 31/10/2018 (70 μήνες)

Για  τυχόν περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στους Σμχους ε.α. Αθαν. Πάνο τηλεφ. 6983506600 και Δημ. Κοντοβά τηλεφ. 6983500618.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια