ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Οδηγίες για τις εκλογές 25 Νοε 2018

Σκοπός των οδηγιών αυτών είναι η εκλαΐκευση των διατάξεων της με αρ. ΦΕΚ 1142/ 2.9.2002 – ΚΥΑ Φ.454/ ΑΔ.452352/ 20.8.2002 όπως αυτή τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. ΦΕΚ 829/ 5.7.2006 – ΚΥΑ Φ.454/ ΑΔ.451618/ 9.6.2006, προς διευκόλυνση του έργου των Εφορευτικών Επιτροπών.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ:

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2018 και κατά τις ώρες 07:00 – 19:00. Δίδεται η ευχέρεια στις Εφορευτικές Επιτροπές να παρατείνουν την εκλογική διαδικασία κατά δύο ώρες, ήτοι μέχρι 21:00, εφ’ όσον κατά τη λήξη του κανονικού ωραρίου υπάρχει αριθμός αναμενόντων να ψηφίσει.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά και τα  ορφανικά που είναι εγγεγραμμένα στην ΕΑΑΑ και συμπεριλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο. Επίσης δικαίωμα ψήφου έχουν και τα προαιρετικά μέλη που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα και συμπεριλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο

Οι σφυγμομετρήσεις  για την ανάδειξη των Δ.Σ. των Παραρτημάτων διεξάγονται ταυτόχρονα με τις εκλογές της ΕΑΑΑ σε άλλη κάλπη και με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Για την διευκόλυνση των ψηφοφόρων υπάρχουν έξι (6) εκλογικά τμήματα στο Λεκανοπέδιο Αττικής, ήτοι:

 • Δύο (2) στο Πολιτιστικό κέντρο Παπάγου (πρώην ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ)

                     Ελ. Βενιζέλου 1, πλησίον ΜΕΤΡΟ, στάση ‘Εθνική Άμυνα.

 • Τρία (3)  στην ΕΑΑΑ (οδός Χαλκοκονδύλη 5). Δύο (2) στο   (Πνευματικό

                       Κέντρο) 7ος  όροφος και το τρίτο  στο 3ο  όροφο.

 • Ένα (1) στον ιδιόκτητο  χώρο του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ  οδός Χαλκοκονδύλη 5 στον 8Ο όροφο.

            Και δέκα (10) εκλογικά κέντρα στις Λέσχες των Παραρτημάτων Κομοτηνής, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Βόλου, Πατρών, Καλαμάτας, Ηρακλείου ,Πρέβεζας, Χαλκίδος  και Χανίων.

Το ψηφοδέλτιο για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της ΕΑΑΑ είναι ενιαίο και χωρίζεται σε τρία τμήματα. Το τμήμα των υποψηφίων Προέδρων, όπου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης, το τμήμα των υποψηφίων Αντιπροέδρων όπου επίσης τίθεται ένας (1) σταυρός και το τμήμα των υποψηφίων Μελών όπου τίθενται έως τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης.

Το ψηφοδέλτιο για την σφυγμομέτρηση των Δ.Σ. των Παραρτημάτων είναι επίσης ενιαίο και χωρίζεται σε δύο τμήματα, ήτοι το τμήμα των υποψηφίων Προέδρων, όπου τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης και το τμήμα των υποψηφίων Μελών, όπου τίθενται δύο (2) σταυροί προτίμησης.

Την τελική ευθύνη για τον συντονισμό των απαιτούμενων ενεργειών για την άψογη διεξαγωγή των εκλογών, την επίλυση των αναφυομένων κατά περίπτωση σχετικών νομικών προβλημάτων, την επικύρωση και την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ:

Οι εν ισχύει εκλογικοί κατάλογοι κατά την ημέρα των εκλογών είναι εκείνοι που εκδόθηκαν μέχρι 12-11-2018 και συμπληρώθηκαν ή διορθώθηκαν μέχρι 17.11.2018. Οι εγγραφόμενοι μετά την ημερομηνία αυτή (17-11-2018) δεν συμπεριλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους και ούτε ψηφίζουν. Οι εκλογικοί κατάλογοι θα βρίσκονται στα εκλογικά κέντρα πρέπει να είναι μέχρι 20-11-2018.

Για κάθε πρόβλημα, παράλειψη, διευκρίνηση ή αμφισβήτηση σχετικά με τον εκλογικό κατάλογο ο ενδιαφερόμενος ή οι κατά τμήματα Εφορευτικές Επιτροπές θα μπορούν να απευθύνονται στο ειδικό γραφείο, το οποίο θα λειτουργεί κατά την ημέρα των εκλογών στην Γραμματεία της ΕΑΑΑ υπό την εποπτεία της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ( Υπτχο ε.α. Γεώργιο Δανιηλίδη , τηλ. 6983500954). Την οριστική λύση δίδει ο Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής με απ’ ευθείας επικοινωνία του με τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του Τμήματος. Ο τελευταίος καταχωρεί την περίπτωση στο πρακτικό ψηφοφορίας.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έχει τη γενική ευθύνη, τηρώντας τις προβλεπόμενες διατάξεις, για την άψογη διεξαγωγή των εκλογών. Ειδικότερα μεριμνά για τα εξής:

                    α. Μελετά λεπτομερώς την εκλογική νομοθεσία, ώστε να είναι σε θέση να δώσει λύση σε κάθε αναφυόμενο πρόβλημα.

                    β. Σε περίπτωση αδυναμίας αναπληρώσεως μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής Εκλογικού Τμήματος από τους αναπληρωματικούς διορίζει άλλο μέλος της Ενώσεως.

                   γ. Μεταβαίνει εγκαίρως στα γραφεία της ΕΑΑΑ και ενημερώνεται αν οι Εφορευτικές Επιτροπές όλων των εκλογικών τμημάτων είναι στη θέση τους για την έναρξη της ψηφοφορίας.

                 δ. Αποστέλλει το εκλογικό υλικό σε όλα τα εκλογικά τμήματα και βεβαιώνεται, ότι τούτο έχει παραληφθεί υπό των κατά τμήματα Εφορευτικών Επιτροπών.

             ε. Επιλαμβάνεται επί όλων των αναφυομένων προβλημάτων στα εκλογικά τμήματα.

                   στ. Εξετάζει και αποφαίνεται για όλες τις υποβαλλόμενες ενστάσεις, τόσο κατά την διάρκεια, όσο και μετά το πέρας των εκλογών, υπό τον όρο, ότι αυτές υπεβλήθησαν εντός των οριζομένων χρονικών προθεσμιών.

                 ζ. Εξετάζει σε δεύτερο βαθμό όλες τις υποβληθείσες εγγράφως στα εκλογικά τμήματα ενστάσεις των υποψηφίων ή των μελών.

                  η. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων που έχουν εκλόγιμη σειρά διεξάγει κλήρωση, στην οποία μπορεί να παρίστανται και οι ισοψηφήσαντες.

                    θ. Συγκεντρώνει το εκλογικό υλικό που υποβάλλουν οι εφορευτικές επιτροπές των εκλογικών τμημάτων και επικυρώνει και ανακοινώνει τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών. Το πρακτικό των τελικών αποτελεσμάτων πρέπει να έχει υποβληθεί στο Δ.Σ. της ΕΑΑΑ εντός δέκα (10) ημερών από τη διεξαγωγή των εκλογών.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έχει την ευθύνη και μεριμνά για τα εξής:

                   α. Για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών στο εκλογικό της τμήμα και την τήρηση του Βιβλίου Πρακτικών, του Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας και Βιβλίου Διαλογής.

            β.   Παραλαμβάνει εγκαίρως από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής τον φάκελο οδηγιών, τις μελετά και επιλύει κάθε απορία σχετικά με την εφαρμογή τους.

                  γ. Μεριμνά για την έγκαιρη παραλαβή όλου του εκλογικού υλικού. Σφραγίζει τους εκλογικούς φακέλους, οι οποίοι και μονογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής.

                  δ. Συσκέπτεται, συζητά, ανταλλάσσει απόψεις και επιλύει κάθε πρόβλημα, το οποίο προκύπτει κατά τη διάρκεια των εκλογών.

                 ε.   Σφραγίζει τους εκλογικούς φακέλους, οι οποίοι και μονογράφονται από τον Πρόεδρο αυτής.

              στ. Σε περίπτωση εξαντλήσεως του αριθμού των ψηφοδελτίων ζητεί οδηγίες από τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

                ζ. Στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας αναγράφει το όνομα του ψηφοφόρου και τον αύξοντα αριθμό του εκλογικού καταλόγου. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής μετά το τέλος της ψηφοφορίας.

                        η. Εξετάζει και αποφασίζει αιτιολογημένα, είτε κατά τη διάρκεια, είτε μετά το τέλος της ψηφοφορίας επί των υποβληθεισών ενστάσεων, τις δε αποφάσεις της καταχωρεί στο Βιβλίο Πρακτικών.

                       θ. Δεν επιτρέπει την είσοδο στο χώρο της ψηφοφορίας υποψηφίων ή άλλων ατόμων, τα οποία δεν προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. 

                        ι. Εφ’ όσον διαπιστώσει αναμονή μεγάλου αριθμού ψηφοφόρων μπορεί να παρατείνει την ψηφοφορία επί δίωρο, ήτοι μέχρι 21:00. Η εφορευτική επιτροπή δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο να διακόψει  τη καταμέτρηση  των ψήφων πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταμέτρησης.

                        ια. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας καταχωρεί στο Βιβλίο Πρακτικών τον αριθμό των εγγεγραμμένων στον εκλογικό κατάλογο μελών, τον αριθμό των ψηφισάντων, την ώρα περατώσεως της ψηφοφορίας και τους λόγους της παρατάσεως, εάν αυτή έγινε.

                        ιβ. Αναγνωρίζει τους ψηφοφόρους που πρόκειται να ψηφίσουν και ελέγχει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Σε κανέναν δεν επιτρέπεται να ψηφίσει εάν δεν επιδείξει ένα εκ των κάτωθι εγγράφων:

                                    – Δελτίο Ταυτότητος Μέλους της Ενώσεως

                                    – Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος

                                    – Διαβατήριο

                                    – Άδεια οδηγήσεως

                                    – Βιβλιάριο νοσηλείας.

                        ιγ. Ενημερώνει προφορικά τον ψηφοφόρο, ότι πρέπει να θέσει ένα σταυρό προτίμησης για την θέση του Προέδρου, ένα σταυρό για τη θέση του Αντιπροέδρου και μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτίμησης για τις θέσεις των Μελών.

                        ιδ. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας απομακρύνει τους τυχόν παρευρισκόμενους εντός της αιθούσης, αναρμόδια άτομα και προβαίνει στις εξής ενέργειες:

 1. i. Ανοίγει την κάλπη και αριθμεί τους σφραγισμένους φακέλους αναγράφοντας τον αριθμό τούτων ολογράφως στο βιβλίο Πρακτικών. Εφ’ όσον υπάρξει διαφορά, εν σχέση με τον αριθμό των ψηφισάντων, προβαίνει στα εξής:

                                                (α) Αφαιρεί όλους τους φακέλους που δεν έχουν σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, εφ’ όσον ο αριθμός τους είναι ίσος με των πλεοναζόντων.

                                                (β) Εφ’ όσον ο αριθμός των ασφράγιστων φακέλων ξεπερνάει τον αριθμό των πλεοναζόντων, τότε αφαιρεί ισάριθμους με τον αριθμό των πλεοναζόντων ασφράγιστους φακέλους.

                                                (γ) Όταν ο αριθμός των ασφράγιστων φακέλων υπολείπεται των πλεοναζόντων τότε ξαναρίχνει μέσα στην κάλπη μόνο τους σφραγισμένους φακέλους και αφαιρεί στην τύχη αριθμό φακέλων ίσο με τον αριθμό των πλεοναζόντων, ώστε οι εναπομείναντες να συμφωνούν με τον αριθμό των ψηφισάντων. Εν συνεχεία ανοίγει τους αφαιρεθέντες φακέλους  και σημειώνει στο Βιβλίο Πρακτικών το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων, χωρίς να λαμβάνεται αυτό υπ’ όψιν κατά τη διαλογή. Στο Βιβλίο Πρακτικών μπορεί να σημειώσει τους λόγους της υπάρξεως πλεοναζόντων φακέλων.

 1. ii. Οι υποψήφιοι ή οι εκπρόσωποι των δύνανται να παρίστανται στο εκλογικά κέντρα μετά το πέρας της ψηφοφορίας και με το άνοιγμα των φακέλων. Οι υποψήφιοι εφόσον επιθυμούν να ορίσουν αντιπροσώπους στα εκλογικά κέντρα θα πρέπει να ενημερώσουν με mail τα παραρτήματα και την ΕΑΑΑ για τους εκπροσώπους τους που θα ορίσουν  και σε ποια συγκεκριμένα  εκλογικά κέντρα. Ανοίγει τους φακέλους, εξακριβώνει την εγκυρότητα του ψηφοδελτίου, αριθμεί αυτό κατά τη σειρά εξαγωγής του από την κάλπη και το μονογράφει ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναγράφοντας ολογράφως τον αριθμό σταυρών του ψηφοδελτίου.

                                    iii. Πραγματοποιεί τη διαλογή των σταυρών που έχουν λάβει οι υποψήφιοι.

 1. iv. Μετά τη λήξη της διαλογής τηλεφωνεί ή στέλνει με τηλεομοιοτυπία (fax) τα αποτελέσματα της διαλογής στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Στην ειδοποίηση αυτή περιλαμβάνονται τα εξής:

                                                – Αριθμός ψηφισάντων

                                                – Αριθμός εγκύρων ψηφοδελτίων

                                                – Αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων

                                                – Αριθμός σταυρών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.

 1. v. Καταχωρεί τα ανωτέρω στοιχεία στο Βιβλίο Διαλογής, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

 2. vi. Τα βιβλία των Εφορευτικών Επιτροπών και τα ψηφοδέλτια όλων των Εκλογικών Τμημάτων μεταφέρονται και υποβάλλονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αυτοπροσώπως από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής του Εκλογικού Τμήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

Για την άψογη διεξαγωγή των εκλογών απαιτείται η έγκαιρη εξασφάλιση του κατωτέρω εξοπλισμού και των βοηθημάτων, ευθύνη της Κεντρικής Διοικήσεως της ΕΑΑΑ δια τα έξι (6) Εκλογικά Τμήματα του Λεκανοπεδίου Αττικής, ή των Διοικήσεων των Παραρτημάτων για το Εκλογικό Τμήμα εκάστης τούτων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – ΥΛΙΚΑ:

 • Τραπέζι αναλόγων διαστάσεων και αριθμός καθισμάτων για τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

 • Μία ψηφοδόχος (Κάλπη) και όπου υπάρχουν σφυγμομετρήσεις δύο κάλπες.

 • Δύο απομονωμένοι χώροι με προπέτασμα (παραβάν), ώστε να εξασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

 • Ικανός αριθμός λευκών φύλλων χάρτου αναφοράς και Α4.

 • Ένας κανόνας (χάρακας), ένα διορθωτικό (μπλάνκο) και ένα σελοτέϊπ.

 • Αριθμός μπλέ, ερυθρών, μαύρων και πράσινων στυλογράφων. (Μόνο μπλέ ή μαύρο χρώμα στους χώρους με το παραβάν).

 • Μονωτική ταινία, βουλοκέρι.

 • Κόλλα UHU, καρφίτσες μεγάλου μεγέθους.

 • Ένας σάκκος ασφαλείας.

 • Ένα Βιβλίο Πρακτικών, ένα Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας και ένα Βιβλίο Διαλογής.

ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:

 • Έγκυρος Εκλογικός Κατάλογος ενημερωμένος μέχρι την 17.11.2018.

 • Εν ισχύει ΚΥΑ όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.454/ ΑΔ. 451618/ 9.6.06, με ΦΕΚ υπ’ αριθ. 829/ 5.7.06.

 • Οδηγίες ΕΑΑΑ προς τις Εφορευτικές Επιτροπές.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

            α. Βιβλίο Πρακτικών

            Στο Βιβλίο Πρακτικών αναγράφονται:

            – Τα ονοματεπώνυμα, η ημερομηνία, η ώρα και η συγκρότηση της   Εφορευτικής Επιτροπής.

            – Τα απαιτούμενα για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας υλικά και η καταλληλότητα τούτων.

            –    Ο Έλεγχος και το σφράγισμα της κάλπης.

            –    Η ώρα ενάρξεως της ψηφοφορίας.

            –   Η υποβολή  ενστάσεων και των αποφάσεων της Εφορευτικής Επιτροπής, ή άλλων σημαντικών συμβάντων κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

            –   Ο χρόνος πέρατος της ψηφοφορίας, το άνοιγμα της κάλπης, η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, ο αριθμός των ψηφισάντων, ο αριθμός των έγκυρων και άκυρων ψηφοδελτίων και ο αριθμός των ψήφων κάθε υποψηφίου.

            –  Το Βιβλίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής

            β. Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας

            Πρόκειται για λευκές κόλλες χαρτιού με ανάλογη διαγράμμιση, στις οποίες αναγράφονται τα στοιχεία του ψηφοφόρου, μετά την ανεύρεσή του στον εκλογικό κατάλογο και την επίδειξη της ταυτότητος, ή άλλων εκ των προβλεπομένων αποδεικτικών στοιχείων. Η καταγραφή των ψηφοφόρων στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας είναι αναγκαία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, ότι ο αριθμός των ψηφισάντων συμφωνεί με τον αριθμό των ανευρεθέντων στην ψηφοδόχο ψηφοδελτίων, εξασφαλισμένης έτσι της εγκυρότητας των εκλογών.

            γ. Βιβλίο Διαλογής

            Πρόκειται περί καταστάσεως καταλλήλως διαγραμμισμένης, στην οποία αναγράφονται όλα τα ονόματα των υποψηφίων και οι αριθμοί των ψηφοδελτίων που περιέχουν σταυρό προτιμήσεως στον αντίστοιχο υποψήφιο. Μετά το πέρας της καταμετρήσεως των σταυρών και την επαλήθευσή τους η κατάσταση υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΔΟΤΗΣΗ

Υπό κανονικές συνθήκες η ψηφοφορία διεξάγεται από τις 07:00 έως της 19:00 ώρας. Για την προετοιμασία της αιθούσης και των αναγκαίων μέσων η Εφορευτική Επιτροπή πρέπει να ευρίσκεται στη θέση της τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα.

Κατά την προσέλευση του ψηφοφόρου η Εφορευτική Επιτροπή ζητεί την ταυτότητά του και αναζητεί τούτον στον εκλογικό κατάλογο. Μετά την ανεύρεσή του διαγράφει με χάρακα το όνομά του από τον εκλογικό κατάλογο, του παραδίδει ένα σφραγισμένο φάκελο και ένα ψηφοδέλτιο, τον ενημερώνει για τους προβλεπόμενους σταυρούς προτίμησης και τον στέλνει υποχρεωτικά στον προβλεπόμενο χώρο με το παραβάν, εφ’ όσον αυτός είναι κενός, άλλως αναμένει την εκκένωσή του από τον προηγούμενο ψηφοφόρο. Ταυτόχρονα η Επιτροπή αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και τα λοιπά στοιχεία του στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας. Με την επιστροφή του από το παραβάν ο ψηφοφόρος ρίχνει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη παραλαμβάνει την ταυτότητά του και αναχωρεί.

Σε περίπτωση μη ανευρέσεώς του στον εκλογικό κατάλογο ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής επικοινωνεί με το αρμόδιο γραφείο της ΕΑΑΑ (τηλ. 210 3802241 – εσωτ. 6  Σγο (ΑΥΛ) Γιαννακαρίου Αθανασία και Ανθστη ( ΥΕ/ΕΕΓΚ)  Γεωργακόπουλο Βασίλειο) και λαμβάνει σχετικές οδηγίες αφού ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Κεντρικής εφορευτικής Επιτροπής.

Οίκοθεν νοείται, ότι η Εφορευτική Επιτροπή παρέχει κάθε βοήθεια σε μέλη με κινητικά ή προβλήματα οράσεως, εφ’ όσον αυτή ζητηθεί, όσον αφορά στην ορθή σταυροδότηση του ψηφοδελτίου.

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

Έγκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται:

 1. Για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ:

            α.         Όσα βρίσκονται εντός φακέλου, ο οποίος φέρει τη σφραγίδα της Ενώσεως.

            β.         Φέρουν ένα ή κανένα σταυρό προτιμήσεως στη θέση του Προέδρου  και του Αντιπροέδρου και ένα έως τέσσερις σταυρούς στη θέση των ελών. Ή ένα σταυρό προτιμήσεως στις θέσεις Προέδρου ή   Αντιπροέδρου και 0-4 σταυρούς στη θέση των μελών.

γ.         Η επιλογή του υποψηφίου έχει γίνει με σταυρό προτίμησης (+), ο  οποίος τοποθετείται στην προβλεπόμενη θέση και όχι σε άλλη θέση ή με  άλλο σημείο επιλογής (√,, Χ, κ.λ.π.).

δ.         Οι σταυροί έχουν τεθεί με στυλογράφο μελάνης χρώματος μπλε ή  μαύρου..

            ε.         Τα ψηφοδέλτια που δεν έχουν κανένα σταυρό προτίμησης ούτε στο  τμήμα του Προέδρου, ούτε στο τμήμα του Αντιπροέδρου, ούτε στο τμήμα των Μελών θεωρούνται λευκά.

            Το θέμα αυτό καλύπτεται στις παραγράφους 4, 5, και 6 του άρθρου 9 της σχετικής ΚΥΑ.

            2.Για τα Δ.Σ. των Παραρτημάτων. Τα γενικά ισχύοντα για το Δ.Σ. της ΕΑΑΑ ισχύουν και για το Δ.Σ. των Παραρτημάτων. Όσον αφορά την εγκυρότητα ενός ψηφοδελτίου με βάσει τους σταυρούς προτιμήσεως, έγκυρο θεωρείται το ψηφοδέλτιο το οποίο:.

            α.         Φέρει ένα ή κανένα σταυρό προτιμήσεως στη θέση του Προέδρου και ένα ή δύο σταυρούς στη θέση των Μελών.

            β.         Τα ψηφοδέλτια που δεν έχουν κανένα σταυρό προτίμησης ούτε στο τμήμα του Προέδρου, ούτε στο τμήμα των Μελών θεωρούνται λευκά.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μετά το πέρας της διαλογής και την επαλήθευση των αποτελεσμάτων η Εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος ταξινομεί τα ψηφοδέλτια σε έγκυρα και άκυρα και κατά σειρά αριθμήσεως και τα τοποθετεί στον προβλεπόμενο σάκκο. Εν συνεχεία συμπληρώνει και υπογράφει τα προβλεπόμενα βιβλία, και το Πρακτικό, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας και την Κατάσταση Διαλογής.

Τα εκλογικά αποτελέσματα των μεν τμημάτων της περιφέρειας μεταβιβάζονται στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δια τηλεφώνου ή τηλεομοιοτυπικά (fax: 210 3825393), των δε τμημάτων του Λεκανοπεδίου Αττικής, είτε δια τηλεφωνήματος ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή δια επιτόπιας επίσκεψης μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής στα γραφεία της Ενώσεως.

Η διαφύλαξη και η ασφαλής προώθηση του εκλογικού υλικού στα γραφεία της Ενώσεως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής του Εκλογικού Τμήματος.

Το εντός ασφαλισμένου σάκου λαμβανόμενο στην Ένωση εκλογικό υλικό (έγκυρα – άκυρα ψηφοδέλτια, πίνακες διαλογής, ενστάσεις, αποφάσεις και πρακτικά των Εφορευτικών Επιτροπών) φυλάσσονται στα γραφεία της Ενώσεως επί εύλογο χρόνο και τουλάχιστον μέχρι την οριστική αντιμετώπιση των ενστάσεων που έχουν υποβληθεί. Κάθε δε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα προσβάσεως και εξετάσεως του υλικού αυτού παρουσία μέλους της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σε περίπτωση κωλύματος οιουδήποτε μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής (Κεντρικής ή Εκλογικού Τμήματος) η αναπλήρωση γίνεται κατά σειρά από τη λίστα των αναπληρωματικών μελών.

Σε περίπτωση αδυναμίας αναπληρώσεως κωλυομένου μέλους από τους αναπληρωματικούς για μεν την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διορίζεται άλλο μέλος με απόφαση του Δ.Σ. της ΕΑΑΑ, για δε την Εφορευτική Επιτροπή εκλογικού τμήματος διορίζεται μέλος από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Κάθε αναπλήρωση αναγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια