ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δικαιούχοι 251 ΓΝΑ


Με τη Φ.700/ΑΔ.5737/11-6-2018/ΓΕΑ/ΔΥΓ/2, καθορίσθηκαν οι δικαιούχοι νοσηλείας και εξετάσεων στο 251ΓΝΑ.

      ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
       α. Ο απόστρατος συνάδελφος που είναι εγγεγραμμένο μέλος της ΕΑΑΑ.
       β. Η οικογένεια του αποστράτου ήτοι:
          (1) Ο/η σύζυγος.  Εισέρχεται στο 251ΓΝΑ με την επίδειξη της κάρτας ελευθέρας εισόδου που εκδίδεται από την ΕΑΑΑ.
          (2) Τα τέκνα του.
       Διευκρινίζεται: 
          Τα τέκνα μέχρι το τέλος των σπουδών τους (έως και 24 ετών), που υποχρεωτικά ασφαλίζονται από τον γονέα τους.
          Τα τέκνα μεγαλύτερα της ηλικίας αυτής (24 ετών), εφόσον είναι ασφαλισμένα σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (πχ. Δημόσιο , ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ κλπ).
           Τα τέκνα που είναι άγαμα και άνεργα (δηλαδή ανασφάλιστα) δικαιούνται ΜΟΝΟ δωρεάν νοσηλείας με την προσκόμιση σχετικής "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ". Μπορούν επίσης να εξεταστούν, αλλά πρέπει να καταβάλουν το τίμημα των εξετάσεων που θα απαιτηθούν, σύμφωνα με το ισχύον κρατικό τιμολόγιο. Η έκδοση της Βεβαίωσης, γίνεται από την κεντρική ΕΑΑΑ και από τα Παραρτήματά της και υπογράφεται για την ΕΑΑΑ από τον Δντα σύμβουλο και για τα Παραρτήματα από τους Προέδρους αυτών.
       Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την επίδειξη της κάρτας ελευθέρας εισόδου που εκδίδεται από την ΕΑΑΑ.
      γ. Οι γονείς και των δύο συζύγων.  Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την επίδειξη της κάρτας ελευθέρας εισόδου που εκδίδεται από την ΕΑΑΑ.
      δ. Οι αδελφές και οι αδελφοί του/της αποστράτου. Για τη νοσηλεία τους απαιτείται η προσκόμιση σχετικής "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥ-ΑΔΕΛΦΗΣ". Η έκδοση της Βεβαίωσης, γίνεται από την κεντρική ΕΑΑΑ και από τα Παραρτήματά της και υπογράφεται για την ΕΑΑΑ από τον Δντα σύμβουλο και για τα Παραρτήματα από τους Προέδρους αυτών. Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους και της Βεβαίωσης Νοσηλείας που εκδίδεται από την ΕΑΑΑ.
    ε. Τα τέκνα αποστράτου αξιωματικού των οποίων και οι δύο γονείς έχουν αποβιώσει και εφόσον είναι ασφαλισμένα σε κάποιο ασφαλιστικό ταμείο (πχ. Δημόσιο , ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΤΑΥΤΕΚΩ κλπ). Για τη νοσηλεία τους, απαιτείται η προσκόμιση σχετικής "ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ". Η έκδοση της Βεβαίωσης, γίνεται από την κεντρική ΕΑΑΑ και από τα Παραρτήματά της και υπογράφεται για την ΕΑΑΑ από τον Δντα σύμβουλο και για τα Παραρτήματα από τους Προέδρους αυτών. Εισέρχονται στο 251ΓΝΑ με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητάς τους και της Βεβαίωσης Νοσηλείας που εκδίδεται από την ΕΑΑΑ.
        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
        Για την έκδοση των ανωτέρω Βεβαιώσεων, απαιτούνται να προσκομιστούν στην κεντρική ΕΑΑΑ ή στα Παραρτήματά της, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
   α. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ
        Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του αποστράτου για να βεβαιωθεί ότι πρόσωπο για τον οποίο ζητά την βεβαίωση είναι τέκνο του.
       Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αποστράτου (της ΕΑΑΑ).
       Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του τέκνου.
       Συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο γονέας θα δηλώνει ότι το τέκνο του είναι άγαμο, ανασφάλιστο και άνεργο.
  β. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΔΕΛΦΟΥΑΔΕΛΦΗΣ
      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Προσοχή : Στο πατρικό όνομα του γονέα των αδελφών)
      Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας του αποστράτου (της ΕΑΑΑ).
      Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της αδελφού/ής.
 γ. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΩΝ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ               Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Προσοχή : Στο πατρικό όνομα του γονέα των τέκνων) ή πιστοποιητικό πλησιέστερου συγγενούς (Προσοχή : Στο πατρικό όνομα του γονέα των τέκνων).
     Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του τέκνου.
    ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ
    Η Βεβαίωση :
    α. Για τα άγαμα και τα ανασφάλιστα τέκνα αποστράτου, ισχύει για ένα (1) έτος.
    β. Για τα τέκνα των αποστράτου αξιωματικού των οποίων και οι δύο γονείς έχουν αποβιώσει, ισχύει για τρία (3) έτη.
    γ. Για τα αδέλφια αποστράτου, ισχύει για τρία (3) έτη.
    Εκ της ΕΑΑΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια