ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αίτηση στο ΣτΕ των Tριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

 


Αίτηση στο ΣτΕ των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών 

κατά των  Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 για την ακύρωση της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Φ.11321/37311/1610/2020 (ΦΕΚ 4536/Β΄/14-10-2020)

 Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο

«Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα»

 

 

                 Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την 7-12-2020 κατατέθηκε στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης των τριών Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών κατά των  Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την ακύρωση της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Φ.11321/37311/1610/2020 (ΦΕΚ 4536/Β΄/14-10-2020) Κοινής Αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Επιστροφή ποσών μειώσεων συντάξεων δημοσίου τομέα».

                 Με αυτή επιδιώκεται η ακύρωση της ειρημένης ΚΥΑ, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 33 του Ν 4734/2020 με τον οποίο καθορίσθηκε ότι τα ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων συνταξιούχων του Δημοσίου δυνάμει του άρθρου πρώτου παρ. Β υποπαρ. Β3 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και αφορούν το χρονικό διάστημα από 11.6.2015 έως 12.5.2016, θα καταβληθούν άτοκα στους δικαιούχους. 

                 Αν και η προσβαλλόμενη με την αίτηση ακύρωσης απόφαση εκ πρώτης προσέγγισης διαφαίνεται ευνοϊκή για τα μέλη μας, εντούτοις είναι μη νόμιμη, καθώς επιστρέφεται μόνο μέρος των περικοπών και μειώσεων που έχουν κριθεί για τους συνταξιούχους του Δημοσίου ότι αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Ο τεθείς δε, χρονικός περιορισμός επιστροφής των ποσών των μειώσεων, μετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2του ν. 4002/2011, καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1του ν. 4024/2011και του άρθρου 1του ν. 4051/2012συνιστάμόνον μερική συμμόρφωση προς τα κριθέντα με τις σχετικές αποφάσεις της Ολομελείας του Δικαστηρίου Σας αλλά και του Ελεγκτικού Συνέδριου. 

                 Περαιτέρω, η ρύθμιση της εν γένει απόσβεσης των αξιώσεων που απορρέουν από τις μειώσεις του ν. 4093/2012 συνιστά επέμβαση του νομοθέτη σε γεννημένα περιουσιακά δικαιώματα κατά παράβαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

                  Ακολούθως η προσβαλλόμενη παραβιάζει το δεδικασμένο και αντίκειται στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών και την υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις αποφάσεις των Δικαστηρίων, παραβιάζει το δικαίωμα περί ελεύθερης ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας, ουδόλως προκύπτει νόμιμη αιτιολογία για την εφαρμογή της, παραβιάζει την αρχή του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την αρχή της ισότητας και την αρχή της αναλογικότητας.

                 Οι Ενώσεις Αποστράτων ενεργούσες ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων των μελών της στα πλαίσια ευόδωσης των καταστατικών τους σκοπών εξαντλούν τη φαρέτρα των δικονομικών όπλων και προσφεύγουν για ακόμη μια φορά στο ΣτΕ για την διεκδίκηση καταβολής των δικαιούμενων ποσών αναδρομικών των συντάξιμων αποδοχών, προσδοκώντας την τελική δικαίωσή ενός εκάστου εξ ημών.

Πηγήhttp://www.eaas.gr/ 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια