ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ανακοίνωση Ε.ΛΟ.Α.Α. επί των Αιτημάτων Χορήγησης Συμπληρωματικών Εφάπαξ Βοηθημάτων

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Ε.ΛΟ.Α.Α.) 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 

1. Κατόπιν αποφάσεων της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ε.ΛΟ.Α..Α. και σχετικής έγγραφης ενηµέρωσης από την Εποπτεύουσα Αρχή γνωρίζονται τα κάτωθι: 

 α. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.δ. 398/74 ως ίσχυε έως 31-12-2016: «Το υπό των Ταµείων Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας χορηγούµενον εφ’ άπαξ βοήθηµα εις τους εξερχόµενους του Στρατεύµατος µετόχους τούτων συνίσταται εκ του αθροίσµατος βασικού µισθού, προσαυξήσεως ευδοκίµου παραµονής και επιδόµατος πολυετούς υπηρεσίας, δι’ ων εµισθοδοτήθη ο δικαιούχος κατά την ηµέραν της εξόδου του, πολλαπλασιαζοµένου επί τον αριθµόν των ετών συµµετοχής τούτου εις το Ταµείο.».

 β. Εν προκειµένω, πέραν του Ν.4307/2014, ουδεµία άλλη αναπροσαρµογή επήλθε στο ύψος των αποδοχών των στελεχών που αποστρατεύθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 01 Αυγ. 2012 έως 31 ∆εκ. 2016 και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατή η εκ νέου έκδοση Φύλλων ∆ιακοπής Μισθοδοσίας (Φ∆Μ) για τα εν λόγω στελέχη. 

2. ∆εν απορρέει καµία υποχρέωση για την καταβολή επιπλέον εφάπαξ βοηθήµατος, πέραν του συµπληρωµατικού που χορηγήθηκε σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν.4307/2014, καθόσον οι διατάξεις των άρθρων 10 και 15 του Ν.4575/2018 δεν δηµιουργούν οικονοµικό αποτέλεσµα για την καταβολή επιπρόσθετου εφάπαξ βοηθήµατος σε τέως µετόχους, η µετοχική σχέση των οποίων µε τον Ε.ΛΟ.Α.Α. διεκόπη από 01-08-2012 έως 31-12-2016. 

                                                         Συγκεκριµένα:

 α. Το χρηµατικό ποσό του άρθρου 10 του Ν.4575/2018 καταβλήθηκε ως έκτακτη εφάπαξ παροχή και δεν εµπίπτει στην έννοια των πάσης φύσεως µηνιαίων αποδοχών, πρόσθετων αµοιβών ή απολαβών των στελεχών των Ενόπλων ∆υνάµεων.

 β. Το άρθρο 15 του ν.4575/18 αφορά στην καταβολή εφάπαξ χρηµατικού ποσού σε συνταξιούχους του προσωπικού της κατηγορίας του άρθρου 10 του Ν.4575/2018. 

 3. Επισηµαίνεται ότι δεν απορρέει υποχρέωση του Ταµείου για χορήγηση συµπληρωµατικών εφάπαξ βοηθηµάτων στα στελέχη, τα οποία θεµελίωσαν δικαίωµα χορήγησης αρχικού εφάπαξ βοηθήµατος από 01-01-2017 και εντεύθεν, καθότι έλαβαν το αναλογούν εφάπαξ βοήθηµα υπολογιζόµενο µε βάση τις αποδοχές τους κατά την ηµεροµηνία εξόδου τους από την Υπηρεσία ή την ηµεροµηνία συµπλήρωσης 35ετίας, όπου ίσχυαν οι νέες µισθολογικές διατάξεις του Ν.4472/2017.

 4. Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 01/19-01-2021 Απόφαση της ∆.Ε./Ε.ΛΟ.Α..Α, η παρούσα ανακοίνωση επέχει θέση απάντησης τόσο επί των αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί στο Ταµείο όσο και επί των αιτήσεων που θα υποβληθούν στο µέλλον και θα αφορούν στο ίδιο θέµα, και οι οποίες θα τίθενται στο αρχείο. 

                                  Σµχος (Ο) Συραγώ Σταµατίου ∆ιευθύντρια Ε.ΛΟ.Α.Α. 

Πηγήhttps://mta.haf.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια