ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2020- 2021
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θεσσαλονίκη  10 Σεπτ 2021

 

Βράβευση των αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2020- 2021

Αγαπητά Μέλη, του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης της  ΕΑΑΑ,

Σας γνωρίζουμε ότι, ξεκίνησε  και φέτος η διαδικασία συλλογής και υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, για την βράβευση  των  αριστούχων μαθητών σχολικού έτους 2020-2021,που είναι τέκνα  οικογενειών αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Προϋπόθεση  για την βράβευση είναι τα  τέκνα να έχουν προαχθεί από τη Β’ στη Γ’ τάξη Λυκείου ή να έχουν αποφοιτήσει από τη Γ’ Τάξη Δημοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας (και Τεχνικό Λύκειο), µε Μ.O. βαθµολογίας 18,1 και άνω, σύµφωνα µε το Π.Δ. 246/98.

Στους μαθητές αυτούς  χορηγείται χρηματικό ποσό Τριακοσίων Είκοσι ευρώ (€320,00) το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του βραβευμένου μαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ

ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:

(Όπως έχουν καθοριστεί από τις δγες με αριθμό:

Φ.849/3976/Σ756/6 Απρ 21/ΓΕΑ/Δ6/2(ΟΣΟ), Φ.849/1792/Σ.39522/ΦΕΒ21/ΟΛΚΑ

Φ.849/6683/Σ.1377/1Ιουν21/ΟΛΚΑ)

1.Αίτηση (θα την βρείτε στο τέλος της ανάρτησης)  από τον νόµιµο Επίτροπο (κηδεµόνα – πατέρα – µητέρα).

2.Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασµού του τέκνου και σε περίπτωση µη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Τραπεζικού Λογαριασµού µε το όνοµα ενός εκ των γονέων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Τραπεζικό Λογαριασµό

3.Θεωρημένη βεβαίωση Δημόσιου ή Ιδιωτικού Λυκείου,  στην οποία θα αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων του μαθητή/τριας (από 18,1 και άνω) και ο χαρακτηρισμός <<ΑΡΙΣΤΑ>>.

4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών στην ΕΑΑΑ).

 5. Εφόσον ο νόμιμος επίτροπος είναι εν αποστρατεία στέλεχος της ΠΑ και ο σύζυγος ή η σύζυγος: εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.(Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση διαζυγίου):

Ø  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του/της συζύγου (ή πρώην) του στελέχους, όπου θα δηλώνονται ή εργασία του/της (και το ΑΦΜ του εργοδότη)

6.  Εφόσον ο νόμιμος επίτροπος είναι εν αποστρατεία στέλεχος της ΠΑ και ο σύζυγος ή η σύζυγος εργάζεται στο Δημόσιο ή στις Ε.Δ./Σώματα Ασφαλείας. (Το ίδιο ισχύει  και σε περίπτωση διαζυγίου):

Ø  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του/της συζύγου (ή πρώην) του στελέχους, όπου θα δηλώνονται ή εργασία του/της (και το ΑΦΜ του εργοδότη).

Ø  Βεβαίωση της Υπηρεσίας ότι δεν θα του/της χορηγηθεί αντίστοιχο χρηματικό βραβείο για το ίδιο τέκνο και για το ίδιο σχολικό έτος (για τους υπηρετούντες στην ΠΑ χρειάζεται Ταμειακή Βεβαίωση του Τμήματος Οικονομικού).

7.Εφόσον ο νόμιμος επίτροπος είναι εν αποστρατεία στέλεχος της ΠΑ και ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν εργάζεται.(Το ίδιο ισχύει  και σε περίπτωση διαζυγίου):

Ø  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, του/της συζύγου (ή πρώην) του στελέχους, όπου θα δηλώνονται, ότι δεν εργάζεται)

8. Εφόσον ο νόμιμος επίτροπος είναι εν αποστρατεία στέλεχος των Ε.Δ. (Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση  διαζυγίου):

Ø  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να αναγράφεται η ιδιότητα του/της( Βαθμός αποστρατείας-Κλάδος) και ότι δεν θα λάβει το αντίστοιχο επίδομα για το ίδιο τέκνο και για το ίδιο σχολικό έτος, μέσω της οικείας Ένωσης Αποστράτων

9.Σε περίπτωση διαζυγίου

Ø  Δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό των γονέων για την επιμέλεια του μαθητή/τριας (κατά άρθρο 1441 του ΑΚ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Τα δικαιολογητικά όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, στα Γραφεία του Παραρτήματος Θεσσαλονίκης, Γ, Θεοχάρη 2 & Τσιμισκή, απαρεγκλίτως έως την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021. (για ταχυδρομική αποστολή λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου).

Είναι αυτονόητη η υποχρέωση τήρησης  της ανωτέρω προθεσμίας, προκειμένου να  υποβληθούν  στο ΓΕΑ το σύνολο των αιτήσεων για έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η καθορισθείσα από την ΕΑΑΑ διαδικασία (κατόπιν ραντεβού, χρήση μάσκας κλπ).

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Γραμματέα του Τ.Σ                    Σγό ε.α. ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΥΛΩΣΗ , τηλ (VPN) 6983532115

Από την ΕΑΑΑ/Παράρτημα ΘεσσαλονίκηςΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια