ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λειτουργία ΚΕΔΑ Ν. Ποτίδαιας Έτους 2022

                   
                                                                                 113  ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΡ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τηλεφ. (εσωτ) 5021-2

Φ. 400/ 5821Σ. 1113Μίκρα, 9 Μαϊ 22 

 


ΘΕΜΑ: Λειτουργία ΚΕΔΑ Ν. Ποτίδαιας Έτους 2022

 

ΣΧΕΤ. : α. ΚΠΑ Δ-85/2012/ΚΟΛ ΚΕΔΑ

β. Πα.Δ 0-7/2018/ΓΕΑ

 

1. Γνωρίζεται ότι κατά τη θερινή περίοδο θα λειτουργήσει το ΚΕΔΑ θέματος. Με την παρούσα καθορίζονται οι δικαιούχοι καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες παραθερισμού. Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση παραθερισμού είναι ο μη προγραμματισμός για παραθερισμό σε άλλα ΚΕΔΑ της ΠΑ ή των λοιπών κλάδων των Ε.Δ.

 

2. Η λειτουργία περιλαμβάνει δυνατότητα παραθερισμού με τροχόσπιτο ή σκηνή. Στους παραθεριστές, καθώς και στους διερχόμενους, διατίθεται εξοπλισμός παραλίας, δυνατότητα χρήσης κοινοχρήστων χώρων και ευκολίες κυλικείου και ψησταριάς. Τονίζεται ότι η χρήση των ανωτέρω ευκολιών θα πραγματοποιηθεί συμφώνως με τις εκάστοτε οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

 

3. Κατά τη θερινή περίοδο θα διατεθούν σαράντα δύο (42) θέσεις για τροχόσπιτα (εκ των οποίων δύο (2) για Ανώτατους εν ενεργεία Αξκούς), οι οποίες θα χορηγηθούν μετά από έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια του (α) σχετικού, μετά από σχετική έγκριση.

 

4. Κατόπιν των ανωτέρω καθορίζονται τα εξής:

 

α. Οι περίοδοι παραθερισμού για το έτος 2022 διαμορφώνονται σε δύο (2)  των πενήντα (50) ημερών έκαστη, ως ακολούθως:

 

(1) A΄ Περίοδος από 1 Ιουνίου έως και 20 Ιουλίου .

(2) Β΄ Περίοδος από 21 Ιουλίου έως και 8 Σεπτεμβρίου.

 

β. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ο φετινός παραθερισμός θα προγραμματιστεί και θα υλοποιηθεί υπό τις ισχύουσες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που θα αφορούν στην τήρηση των μέτρων πρόληψης για τη διάδοση του COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό και εφόσον απαιτηθεί, θα εκδοθεί νεότερη διαταγή με την οποία θα λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα που θα απορρέουν από τα κατά περίπτωση τηρούμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

 

γ. Το ύψος του ενοικίου καθορίζεται στα τρία ευρώ (3€) ανά ημέρα. Η χρέωση ξεκινά από την ημέρα τοποθέτησης του τροχόσπιτου στον χώρο που θα υποδειχθεί από τους υπεύθυνους και λήγει την ημέρα της απεγκατάστασης. Η ελάχιστη χρέωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη απ’ αυτήν που αντιστοιχεί σε μία (1) περίοδο παραθερισμού. Οι παραθεριστές οφείλουν να καταβάλλουν το αντίτιμο του ενοικίου με την έναρξη της κάθε παραθεριστικής περιόδου στον Προϊστάμενο του ΚΕΔΑ, ο οποίος στη συνέχεια να αποδίδει άμεσα αυτό στο Τμήμα Οικονομικού.

 

δ. Όσοι επιθυμούν να παραθερίσουν, να υποβάλλουν την αίτηση του Παραρτήματος «Α» στο 113ΠΜ/ΤΣΠ/ΓΜΠ, το αργότερο μέχρι 20 Μαϊ 22.

 

ε. Λόγω των επικρατουσών συνθηκών, το ενδιαφερόμενο προσωπικό δύναται αρχικά να αποστείλει τα στοιχεία του Παραρτήματος «Α» μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pubrel.113cw@haf.gr και στη συνέχεια, κατόπιν συνεννόησης με το Γρ. Μέριμνας της Μονάδας (τηλ. 5021), θα ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου 4δ παρόντος.

 

στ. Δικαιούμενοι παραθερισμού στο ΚΕΔΑ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ είναι:

(1) Εν ενεργεία έγγαμοι - άγαμοι Αξιωματικοί- Ανθστές- Υπξκοί  της Π.Α που υπηρετούν σε Μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης.

 

(2) Στελέχη της Π.Α. εν αποστρατεία.

 

(3) Μέλη οικογενειών των στελεχών της Π.Α. που απεβίωσαν εν υπηρεσία, εφόσον κατοικούν στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

 

(4) Πολιτικοί Υπάλληλοι (εν ενεργεία ή και συνταξιούχοι) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ) που υπηρετούν σε Μονάδες του Νομού Θεσσαλονίκης.

 

(5) Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των άλλων Κλάδων των Ε.Δ και των Κοινών Σωμάτων, το οποίο είναι τοποθετημένο για υπηρεσιακούς λόγους σε Μονάδες/Υπηρεσίες της Π.Α που εδρεύουν στο Νομό Θεσσαλονίκης.

 

(6) Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, είναι δυνατόν να καλυφθούν και με προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων εκτός Νομού Θεσσαλονίκης.

 

ζ. Οι παραθεριστές της πρώτης περιόδου που επιθυμούν την παραμονή τους και κατά την επόμενη περίοδο, υποχρεούνται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη της, να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειμένου η Μονάδα να εγκρίνει τη συνέχιση ή μη της παραμονής τους και για τη δεύτερη περίοδο, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

 

5. Η λειτουργία του ΚΕΔΑ, οι διαδικασίες, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των παραθεριστών, θα γνωστοποιούνται μέσω εντύπου που θα επιδίδεται μαζί με το Δελτίο Ελευθέρας Εισόδου κατά την ημέρα της εγκατάστασης και θα τηρούνται αυστηρώς από όλους τους εμπλεκόμενους.

 

6. Με το πέρας της παραθεριστικής περιόδου το προσωπικό που παραθέρισε με τροχόσπιτο, δύναται να το σταθμεύει εντός του ΚΕΔΑ, σε χώρο που θα του υποδειχθεί από τον Πρνο αυτού, για τους λοιπούς μήνες και μέχρι την έναρξη της επόμενης παραθεριστικής περιόδου καταβάλλοντας εφάπαξ και προκαταβολικά το χρηματικό ποσό των εκατό ευρώ (100 €). Διευκρινίζεται ότι, η Μονάδα ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν φθορές ή απώλειες στα σταθμευμένα τροχόσπιτα ενώ οι ιδιοκτήτες αυτών υποχρεούνται να τηρούν τις εκάστοτε οδηγίες αναφορικά με τον χώρο που αυτά θα τοποθετούνται. Σε κάθε τροχόσπιτο θα πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο (εσωτερικά των παραθύρων) τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και το τηλέφωνο επικοινωνίας για οποιαδήποτε ανάγκη παραστεί (προσωρινή μετακίνηση τους σε άλλο σημείο, εκτέλεση εργασιών κλπ).

 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ Ή ΣΚΗΝΗ ΣΤΟ ΚΕΔΑ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

 

ΠΡΟΣ: 113ΠΜ

ΒΑΘΜΟΣ:……………………….………..

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:…………………….………

ΟΝΟΜ/ΜΟ:……………………….………

ΑΣΜΑ (ε.ε.) ή ΑΔΤ (ε.α): ..………….…..

ΤΗΣ (ΜΟΝΑΔΑ) : ………………………..

ΤΗΛ.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ: ………………………

ΤΗΛ.ΟΙΚΙΑΣ: ……………………………..

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:…………………………..

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

ΕΓΓΑΜΟΣ  __________  ΑΓΑΜΟΣ  __________

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ: __________

(Αριθμητικά πλην του δικαιούχου)

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

ΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ανήκω στην παρακάτω κατηγορία με οξέα κοινωνικά προβλήματα όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-11/Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ.400/10/81896/Σ.298/11-5-12 Απόφαση ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’1646).:

 

Έχω σύζυγο ή τέκνο ΑμΕΑ

Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών / Διαζευγμένοι γονείς

που ασκούν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον ανήλικου

τέκνου

 

Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω)

 

Οικογένειες στελεχών που απεβίωσαν εν υπηρεσία

 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΕΔΑ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

Παρακαλώ όπως μου διαθέσετε μία θέση για τροχόσπιτο στο ΚΕΔΑ Ν. Ποτίδαιας, για την :

 

1η επιθυμία                       παραθεριστική περίοδο

2η επιθυμία                       παραθεριστική περίοδο

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι,

 

(1) Εφόσον δεν διατίθεται ναυαγοσώστης και ιατρός στο ΚΕΔΑ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ, τόσο η κολύμβηση όσο και η χρήση του συνόλου των χώρων και της παραλίας από εμένα, τα συγγενικά μου πρόσωπα δικαιούμενα παραθερισμού και τους επισκέπτες μου, θα γίνεται αποκλειστικά με δική μου ευθύνη, χωρίς να έχω καμία αξίωση – απαίτηση από την Π.Α.

 

(2) Είμαι νόμιμος κάτοχος του υπ. αριθμόν………………τροχόσπιτου, το οποίο πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις κίνησης – λειτουργίας - ασφάλειας και κατέχω όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

 

(3) Δεν έχω προγραμματισθεί να παραθερίσω σε άλλο ΚΕΔΑ της Π.Α ή άλλου κλάδου των Ε.Δ.

 

(4) Έχω λάβει γνώση της διαταγής λειτουργίας του ΚΕΔΑ Ν. ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ τρέχοντος έτους και θα τηρήσω τα οριζόμενα σ’ αυτή.

 

Ο Αιτών

 

(Υπογραφή)

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια