ΕΑΑΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επιστροφή Κρατήσεων του Ν. 4093/2012 στους Νόμιμους Κληρονόμους 1.Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 34 του ν.5018/9-2-2023 (ΦΕΚ 25Α΄), ήτοι την διακοπή, από τη μισθοδοσία μηνός Απριλίου 2023, των μειώσεων που επιβλήθηκαν σύμφωνα με την υποπαρ. Β3 της παραγ. Β΄του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄) στο μέρισμα και την οικονομική ενίσχυση ΕΚΟΕΜΑ που λαμβάνουν οι μερισματούχοι του ΜΤΑ και την επιστροφή την 4-4-2023 στους εν ζωή δικαιούχους -μερισματούχους του Ταμείου μας, των ανωτέρω κρατήσεων του ν.4093/2012, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 έως και 31/3/2023.

2. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει την έναρξη της δεύτερης φάσης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 34 του ν.5018/9-2-2023, ήτοι την επιστροφή των κρατήσεων του ν.4093/2012 στους νόμιμους κληρονόμους των μερισματούχων του ΜΤΑ, οι οποίοι απεβίωσαν εντός του χρονικού διαστήματος 1/1/2021- 31/3/2023 και στο μέρισμα των οποίων είχε επιβληθεί η κράτηση του ν.4093/2012. Ως απαραίτητα δικαιολογητικά απαιτούνται τα εξής:

α.         Αίτηση του νόμιμου κληρονόμου αναζήτησης των ποσών με πλήρη στοιχεία: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας),  τηλέφωνο επικοινωνίας

β.         Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του μερισματούχου ΜΤΑ.

γ.         Πιστοποιητικό Πλησιέστερων / Εγγυτέρων Συγγενών του αποβιώσαντος μερισματούχου ΜΤΑ.

Το Πιστοποιητικό Πλησιέστερων / Εγγυτέρων  Συγγενών μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία οποτεδήποτε μετά το θάνατο του μερισματούχου και εάν αυτό εκδόθηκε εφόσον δεν επιδέχεται αλλαγές.

δ.         Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Το Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α)         εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Ελλάδος, το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 4 μηνών από τον θάνατο του αποβιώσαντος μερισματούχου ΜΤΑ και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

β)         εάν ο αιτών είναι ανήλικος κάτοικος Ελλάδος, το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 1 έτους από την ενηλικίωση του αιτούντα και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών

γ)         εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Εξωτερικού, το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 12 μηνών από τον θάνατο του αποβιώσαντος μερισματούχου ΜΤΑ και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το Δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπ’ όψιν  ότι:

– Δήλωση Αποποίησης Κληρονομίας γίνεται στη Γραμματεία του Δικαστηρίου της Κληρονομίας.

– Δικαστήριο της Κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και, αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του, και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

ε.         Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο της τελευταίας κατοικίας του κληρονομούμενου.

Το Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του τριμήνου από την έκδοσή του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το Δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπ’ όψιν ότι:

– αρμοδιότητα για δημοσίευση διαθήκης έχει το Ειρηνοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης.

– το Πρωτοδικείο της Πρωτεύουσας του Κράτους τηρεί βιβλίο των διαθηκών που δημοσιεύονται από το Πρωτοδικείο αυτό, καθώς και από τα λοιπά δικαστικά καταστήματα και τις προξενικές αρχές.

στ.       Στην περίπτωση Δημοσίευσης Διαθήκης, απαιτείται και η προσκόμιση πιστοποιητικού περί μη προσβολής κληρονομικού δικαιώματος του / των κληρονόμου / κληρονόμων από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

ζ.         Φωτοτυπία λογαριασμού Τραπέζης.

η.         Στην περίπτωση που το χρηματικό ποσό επιστροφής των κρατήσεων του ν.4093/2012, ανά δικαιούχο-κληρονόμο, υπερβαίνει τα 1.500 Ευρώ, απαιτείται η υποβολή δήλωσης ή συμπληρωματικής δήλωσης κληρονομιάς για το ποσό αυτό και η προσκόμιση του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών κλπ, καθώς και αντίγραφο της δήλωσης κληρονομιάς συμπεριλαμβανομένου του ποσού αυτού που υπεβλήθη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για το δικαιολογητικό αυτό θα ενημερώνονται οι δικαιούχοι των κρατήσεων από τα στελέχη του Ταμείου. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που καθυστερήσει να εκδοθεί το σχετικό πιστοποιητικό του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Κληρονομιών, κλπ και έχει εν τω μεταξύ λήξει, κατά τα ανωτέρω (3 μήνες για το Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης και 6 μήνες για το Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομιάς), η διάρκεια ισχύος των σχετικών πιστοποιητικών, εκδιδομένων από το αρμόδιο Δικαστήριο, θα πρέπει αυτά να προσκομισθούν εκ νέου.

3.         Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κρατήσεις του ν. 4093/2012 είχαν επιβληθεί μόνο στους  μερισματούχους, οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί προ της εφαρμογής του ν. 4387/2016 .

4.         Τέλος, η παραγραφή του δικαιώματος των κληρονόμων για υποβολή αίτησης επιστροφής των κρατήσεων του ν.4093/2012 είναι πενταετής, αρχομένη από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 5018/2023, ήτοι την 9-2-2023.

Πηγήhttps://mta.haf.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια